Latvijas Kara muzeja privātuma politika

APSTIPRINĀTA 
ar Latvijas Kara muzeja
28.06.2022. rīkojumu Nr.1-7/26

 
 Latvijas Kara muzeja
PRIVĀTUMA POLITIKA

I. Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Kara muzeja (turpmāk – Muzejs) darbības mērķis ir veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot ar Latvijas militāro un politisko vēsturi saistītās garīgās un materiālās liecības.
2. Apstrādājot personas datus Muzejs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
3. Muzeja Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Muzejs un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: elektroniskā vai papīra formātā vai telefoniski.
4. Muzejs īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam
pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai
tiktu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai
nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

5. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Muzejs, Reģ. Nr. 90000020203; adrese: Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050; tālr. 67228147; e-pasts: administracija@karamuzejs.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.karamuzejs.lv 
6. Saziņai ar Muzeja datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datuaizsardzība@karamuzejs.lv. Muzejs datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39. pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgu informāciju par Muzeja veikto personas datu apstrādi.

III. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

7. Muzejs apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:
7.1. Vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija, kā arī informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt Muzejam, - lai nodrošinātu personāla (pretendentu) atlases norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla (pretendentu) atlasi.
7.2. Vārds, uzvārds un cita informācija, kas nepieciešama līgumu slēgšanai, – lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu.
7.3. Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats esat sniedzis, un Muzejam nepieciešamā informācija, lai izpildītu juridisku
pienākumu, - lai izpildītu uz Muzeja attiecināmu juridisku pienākumu.
7.4. Vārds, uzvārds un cita informācija - lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot Muzejam likumīgi piešķirtās pilnvaras.
7.5. Vārds, uzvārds, kā arī cita informācija - lai ievērotu leģitīmās intereses, piemēram, iekšējās un ārējās komunikācijas veikšana un tās elementu īstenošana.
7.6. Vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, tai skaitā e-
pasta adrese Nacionālā muzeju krājuma veidošanai, papildināšanai, izpētei un izmantošanai, kā arī tā zinātniskai pētniecībai saskaņā ar muzeju darbību
regulējošajiem normatīvajiem aktiem (Muzeju likums, Ministru kabineta noteikumi
Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” un citi normatīvie akti, kas
reglamentē minētā jautājuma risināšanu).
7.7. Vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija pakalpojumu sniegšanas un apmeklētāju apkalpošanas pārvaldības nodrošināšanai. Personas datu apstrādes mērķis veikt zinātniski izglītojošo darbu, organizēt un vadīt ekskursijas, lasīt lekcijas,
izstrādāt izglītojošas pedagoģiskas programmas un citu muzejisko funkciju veikšana
saskaņā ar muzeju darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī statistisko nolūkos, ievērojot statistiku reglamentējošos normatīvos aktos.
7.8. Muzeja organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšana un arhīva veidošanai personas datu apstrādes mērķis – muzeja pasākumu atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos, muzeja tīmekļvietnē, sociālajos tīklos u.tml., lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par muzeja darbību un aktualitātēm, muzeja piedāvājumiem un darba rezultātiem. 
7.9. Personas dati (attēls, atrašanās vieta) apstrādes mērķis – drošības
pasākumu nodrošināšana Muzeja ēkās un teritorijā (videonovērošana),noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību.

IV. Apstrādes juridiskais pamats

8. Muzeja veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats.
8.1. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu personāla (pretendentu) atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla (pretendentu) atlasi:
8.1.1. Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Muzeju attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Darba likums);
8.1.2. saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu, Muzejam rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot intervijas procedūru, veicot intervijas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
8.1.3. gadījumā, ja neesat izturējis pretendentu atlasi, uz kuru bijāt pieteicies, Jūs kā pretendents varat dot piekrišanu savu iepriekš iesniegto datu apstrādei turpmākai pretendentu atlasei (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
8.2. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
8.3. Personas datu apstrādes nolūks - lai izpildītu uz Muzeju attiecināmu juridisku pienākumu. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Muzejs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tam deleģēti ar  Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 891 “Latvijas Kara muzeja nolikums” un noteikti ar citiem normatīvajiem aktiem (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).
8.4. Personas datu apstrādes nolūks - lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot Muzeja likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).
8.5. Personas datu apstrādes nolūks – lai ievērotu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Muzejs varētu ievērot leģitīmās intereses (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
8.6. Personas datu apstrādes nolūks – lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, kā arī lai ievērotu būtiskas sabiedrības intereses (Regulas 9. panta 2. punkta b) un g) apakšpunkts).

V. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

9. Jūsu personas datu aizsardzībai Muzejā izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
10. Jūsu personas datu saņēmēji ir Muzejs un tās pilnvarotās personas, Jūs pats, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
11. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
11.1. Pretendentu darbā pieteikšanās dokumenti (pieteikumi, CV u.c.), kas iegūti personāla (pretendentu) atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāti, līdz beidzas nepieciešamība (saskaņā ar lietu nomenklatūru), lai nodrošinātu Muzeja tiesiskās intereses. Ja Muzejs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.
11.2. Visa informācija, lai izpildītu uz Muzeja attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
11.3. Personas dati, kas apstrādāti nolūkā ievērot leģitīmās intereses, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.
11.4. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
11.4.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Muzejs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);
11.4.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
12. Jums ir šādas tiesības:
12.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz Muzeja leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Muzeja pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
12.2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Muzejs pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var iesniegt personīgi Smilšu ielā 20, Rīga, LV-1050;
12.3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
13. Atbildi Jums Muzejs nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski, vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.
14. Muzejs nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka Muzejs veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

VI. Noslēguma jautājumi

15. Muzeja Privātuma politika ir spēkā tiktāl, ciktāl tas neskar aizsardzību un valsts drošību.
16. Muzejs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Muzeja tīmekļa vietnē.
 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!